30 ஆண்டுக்கால சிறுகதைகளின் மின்பதிவாக்கம்

மலாயாப் பல்கலைக்கழகத் தமிழ்ப் பேரவை

Tamil Language Society of University Malaya

60

Committee

பேரவைக் கதைகள் 1
பேரவைக் கதைகள் 2
பேரவைக் கதைகள் 3
பேரவைக் கதைகள் 4
பேரவைக் கதைகள் 5
பேரவைக் கதைகள் 6
பேரவைக் கதைகள் 7
பேரவைக் கதைகள் 8
பேரவைக் கதைகள் 9
பேரவைக் கதைகள் 10
பேரவைக் கதைகள் 11
பேரவைக் கதைகள் 12
பேரவைக் கதைகள் 13
பேரவைக் கதைகள் 14
பேரவைக் கதைகள் 15
பேரவைக் கதைகள் 16
பேரவைக் கதைகள் 17
பேரவைக் கதைகள் 18
பேரவைக் கதைகள் 19
பேரவைக் கதைகள் 20
பேரவைக் கதைகள் 21
பேரவைக் கதைகள் 22
பேரவைக் கதைகள் 23
பேரவைக் கதைகள் 24
பேரவைக் கதைகள் 25
பேரவைக் கதைகள் 26
பேரவைக் கதைகள் 27
பேரவைக் கதைகள் 28
பேரவைக் கதைகள் 29
பேரவைக் கதைகள் 30
TLS Committee Members

Sivam G.Tamilselvam

PRESIDENT

Logeswari Govi

VICE PRESIDENT

Monishaa N.Vishnu

SECRETARY

Vinod Raj Mogan

TREASURER

Ashweni Devi

CHIEF AUDITOR

Shivagamini Manimaran

CO-AUDITOR

Banushaa Narenthiran

CO-AUDITOR

Thilashnee Rajagopal

EXCO

Thevaendran Murugayah

EXCO

Dannish Visvanathan

EXCO

Gishalini Kaalimuthu

EXCO

Sugunan Cheethran

EXCO

Thashiendran Pathmanathan

EXCO